வாய் மூடல் நன்று!

  1. யோவான் 7:20.

நல்வழி:


நம்மைத் திட்டும் கூட்டம் முன்பு,

நம்பதில் என்ன சொல்கிறோம்? 

எம்மால் தாங்க இயலாதென்று, 

இரட்டிப்பாகச் சொல்கிறோம்.

இம்மாதிரியில் வீழ்ச்சி கண்டு.


இனிமேல் என்ன சொல்கிறோம்?

தம்வாய் மூடல் மேன்மையென்று 

தாழ்வில் உயரச் சொல்கிறோம்!


ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.