குற்றமில்லை!

குற்றமில்லை என்றறிந்தும்….

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 23:4.  

4   அப்பொழுது பிலாத்து பிரதான ஆசாரியர்களையும் ஜனங்களையும் நோக்கி: இந்த மனுஷனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை என்றான்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  
குற்றம் இல்லை என்று தெரிந்தும்,  
கொடுக்க மாட்டார் விடுதலை.  
சுற்றம் கேட்கும் தீர்ப்பினையே, 
சொல்லிச் சேர்ப்பார் கெடுதலை.  
விற்றுச் செல்லும் நடுவர் இருப்பின்,  
வீழ்ந்து விடுமே அத்துறை. 
கற்றறிந்தோர்கள் தவறு திருத்தின்,   
காண்பார் அவரில் திருமறை!  
ஆமென்.

அரசன் இயேசு !

இயேசு அரசன்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 23:3.  

3   பிலாத்து அவரை நோக்கி: நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான். அவர் அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீர் சொல்லுகிறபடிதான் என்றார்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  
இறங்கு முன்பே இறைவனானீர். 
இரக்கத்தாலே மனிதனானீர்.  
உறங்குவோரை எழுப்பலானீர்.  
உழைப்பிலும் நீர் அடிமையானீர்.  
சிறந்து வாழ உரைக்கலானீர்;  
சொற்படியே உண்மையானீர். 
இறந்து எழுந்து மீட்பரானீர்;
இயேசரசே, நீர் எல்லாமானீர்!
ஆமென். 

-கெர்சோம் செல்லையா.  

குற்றமற்றோர்மீது குற்றம் சாட்டல்!

முடிவெடுத்துக் கூறும் குற்றச்சாட்டு!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 23:1-2.
1 அவர்களுடைய கூட்டத்தாரெல்லாரும் எழுந்திருந்து, அவரைப் பிலாத்துவினிடத்திற்குக் கொண்டுபோய்:2 இவன் தன்னைக் கிறிஸ்து என்னப்பட்ட ராஜாவென்றும், ராயருக்கு வரிகொடுக்க வேண்டுவதில்லையென்றும் சொல்லி, ஜனங்களைக் கலகப்படுத்தக் கண்டோம் என்று அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டத் தொடங்கினார்கள்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

கொல்லும் முடிவை முதலில் எடுப்பார்;
குற்றச்சாட்டைப் பிறகு தொடுப்பார்.
நல்லோர் என்று காட்சி கொடுப்பார்.
நம்பவைத்தே யாவும் கெடுப்பார்.
இல்லந்தோறும் மறைந்து இருப்பார்.
எண்ணும்போதோ வெளியே பெருப்பார்.
எல்லாம் காணும் இறையும் பொறுப்பார்,
எனினுமிவரோ இயேசை வெறுப்பார்!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா

இயேசு யார்?

இயேசு யார்?
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 22:66-71.  

66  விடியற்காலமானபோது ஜனத்தின் மூப்பரும் பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் கூடிவந்து, தங்கள் ஆலோசனைச் சங்கத்தில் அவரைக் கொண்டுவந்து நிறுத்தி:

67  நீ கிறிஸ்துவா? அதை எங்களுக்குச் சொல் என்றார்கள். அதற்கு அவர்: நான் உங்களுக்குச் சொன்னாலும் நம்பமாட்டீர்கள்.

68  நான் உங்களிடத்தில் வினாவினாலும் எனக்கு மாறுத்தரம் சொல்லமாட்டீர்கள், என்னை விடுதலைபண்ணவுமாட்டீர்கள்.

69  இதுமுதல் மனுஷகுமாரன் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார் என்றார்.

70  அதற்கு அவர்களெல்லாரும்: அப்படியானால், நீ தேவனுடைய குமாரனா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர்: நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே நான் அவர்தான் என்றார்.

71  அப்பொழுது அவர்கள்: இனி வேறு சாட்சி நமக்கு வேண்டுவதென்ன? நாமே இவனுடைய வாயினாலே கேட்டோமே என்றார்கள்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  

கொன்றுபோடும் எண்ணம் கொண்டு,  

கொடியோர் கேட்ட கேள்வியினை,  

இன்று நமது நாட்டோர் கேட்டால் ,  

என்ன சொல்வீர் இயேசுவினை?  

அன்று இயேசு மொழிந்தது போன்று, 

அவரை இறைமகன் என்றழைப்பேன். 

நன்று என்று ஏற்கும் வரைக்கும்,  

நாட்டோருக்கு நான் உழைப்பேன்!  

ஆமென்.  

-கெர்சோம் செல்லையா. 

எந்தன் வாயைப் பூட்டுமே!

எந்தன் வாயைப் பூட்டுமே!  

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 22:63-65.  

63  இயேசுவைப் பிடித்துக்கொண்ட மனுஷர் அவரைப் பரியாசம்பண்ணி, அடித்து,

64  அவருடைய கண்களைக் கட்டி, அவருடைய முகத்தில் அறைந்து: உன்னை அடித்தவன் யார், அதை ஞானதிருஷ்டியினால் சொல் என்று அவரைக் கேட்டதுமன்றி,

65  மற்றும் அநேக தூஷணவார்த்தைகளையும் அவருக்கு விரோதமாகச் சொன்னார்கள்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  

கண்ணைக் கட்டி முகத்திலறைந்து,

கடுஞ்சொல் எடுத்துத் திட்டவே,  

விண்ணின் அரசர் பேசாதிருந்தார்;   

விடுதலை வாழ்வு காட்டவே.    

மண்ணின் மக்கள் நம்மைச் சுற்றி,  

மதியிலா வாக்கு கொட்டவே,    

எண்ணிப் பார்ப்போம் இயேசுவையே;   

எந்தன் வாயும் பூட்டுமே!    

ஆமென்.   

-கெர்சோம் செல்லையா.  

திரும்பிப் பார்க்கிறார்!

திரும்பிப் பார்க்கிறார்!  

கிறித்துவின் வாக்கு:  லூக்கா 22:61-62.  

61  அப்பொழுது கர்த்தர் திரும்பி, பேதுருவை நோக்கிப் பார்த்தார். சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்றுதரம் மறுதலிப்பாய் என்று கர்த்தர் தன்னிடத்தில் சொன்ன வசனத்தை உடனே பேதுரு நினைவுகூர்ந்து,

62  வெளியே போய், மனங்கசந்து அழுதான்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  

திரும்பிப் பார்த்த இயேசுவைக் கண்டு,  

திருந்தி அழுதார் பேதுரு.  

விரும்பிப் பார்க்கும் விண்ணோன் கண்டு,  

வேண்டிக் கேட்டால் புதுவுரு.  

அரும்பித் தோன்றி மலரும் முன்னே, 

அழியச் செய்யார் அழைப்பு. 

கரும்பின் சாறாய் கனி தருவோமே.   

கடவுளுக்கதுதான் உழைப்பு!  

ஆமென்.