2020

2020 புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!


எழுபது நெருங்கும் கிழவன் நானும்,

இருபது இருபதை வாழ்த்துகிறேன்.

செழுமையின் நாட்கள் யாவரும் காண,

சேயோன் முன் தலை தாழ்த்துகிறேன்.

அழுகுரல் கேளா ஆட்சியைக் கேட்டு,

அவரிடம் நாளும் வேண்டுகிறேன்.

தொழுவோர் தொண்டில் நாடும் மகிழ,

தூய ஆவியால் தாண்டுகிறேன்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *