பார் மனிதா பார்!

இப்படி மனிதர் இருக்கையிலே,
யார்தான் வந்து உதவிடுவார்?
அப்படி உதவும் மனிதர்தான்
ஆண்டவர் சாயலைக் காட்டுகிறார்!
– கெர்சோம் செல்லையா.
Amazing! Isn’t it? —
Photo: Amazing! Isn't it?
 

நல்வாழ்த்து!

புதிய அரசிற்கு வாழ்த்துகள்!
புரிந்துகொள்வோம், வாருங்கள்!

வென்றவர் உரைப்பது இங்கு வேதம்!
வேண்டாம் இனி வீண் விவாதம்!
சென்றவர் நிலையை எண்ணிப் பாரும்;
சேர்ப்பது செயலின் விளைவாகும்!

வாழ்க மக்களாட்சி!
வரவேண்டும் இறையாட்சி!

– கெர்சோம் செல்லையா.