காசு பேசும் காலம் இது

காசு பேசும் காலம் இது;
மாசு என்றால் கேளாது!
தூசு போல நமை நினத்தார்,
தூத்துக்குடியை வதைத்து!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *