விடுதலை நாள் வாழ்த்து!

விடுதலை நாள் வாழ்த்துகள்!


எழுபதும் இரண்டும் கடந்த பின்னும்,

இந்தியர் ஒன்றெனக் காட்டவில்லை.

பழுதினைக் கொணரும் தீதென அறிந்தும்,

பாழாம் சாதியை ஓட்டவில்லை.

அழுதிடும் மக்கள் அலறிக் கேட்டும்,


அவரையும் உறவெனக் கூட்டவில்லை.

தொழுகையை நாடும் தலைமைக்கின்னும்,

தூய்மை என்றால் நாட்டமில்லை!


-கெர்சோம் செல்லையா.

943 thoughts on “விடுதலை நாள் வாழ்த்து!”

 1. Good day to you,
  I am Mr. Juan Alejandro Perez, a Spanish lawyer. I have previously sent you an email regarding a transaction of $13.5 million left by my late client before his tragic death.
  I am contacting you once again because after going through your profile, I strongly believe that you will be in a better position to execute this business transaction with me. Please if you are interested to proceed with me kindly respond to my email urgently for more detail information.
  This transaction is 100% risk free and 10% of the total fund will be donated among charity organizations while the remaining will be shared equal by the both of us upon a successful conclusion of the fund transfer to your nominated Bank account. Please advice urgently.
  Yours Faithfully,
  Br. juan Alejandro Perez
  Tel: +34 919 017 821
  Email: perez@japlawfirm.com