வாழ்த்துகிறோம்

மெய்த்தமிழர் அனைவரையும்
தை நாளில் வாழ்த்துகிறோம்.
பொய் நீக்கி மெய் காண
புத்தாண்டில் வாழ்த்துகிறோம்!

மெய்த்தமிழர் அனைவரையும் 
தை நாளில் வாழ்த்துகிறோம்.
பொய் நீக்கி மெய் காண 
புத்தாண்டில் வாழ்த்துகிறோம்!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *