யோனா!

யோனாவின் முன்னடையாளம்!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:29-30.

29ஜனங்கள் திரளாய்க் கூடிவந்திருக்கிறபொழுது அவர்: இந்தச் சந்ததியார் பொல்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள், அடையாளத்தைத் தேடுகிறார்கள்; ஆனாலும் யோனா தீர்க்கதரிசியின் அடையாளமேயன்றி வேறே அடையாளம் இவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படுவதில்லை.
30யோனா நினிவே பட்டணத்தாருக்கு அடையாளமாயிருந்ததுபோல, மனுஷகுமாரனும் இந்தச் சந்ததிக்கு அடையாளமாயிருப்பார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
மூன்று நாட்கள் மீனின் வயிற்றில்,
முன்பு யோனா இருந்ததுபோல்,
சான்று கேட்கும் சந்ததியார்க்குச்
சாவை வென்றவர் இருந்தாரே.
தோன்றுகின்ற அறியாமையினால்,
துணிகரக் கேள்வி கேளாமல்,
ஊன்றுகோலென வாக்கைப் பிடித்தோர்,
ஒரு நாள்கூட வருந்தாரே!
ஆமென்.

1,376 thoughts on “யோனா!”

  1. fbd [url=https://onlinecasinogames777.us/#]casino game[/url] kya [url=https://onlinecasinogames777.us/#]big fish casino[/url]
    mod [url=https://onlinecasinogames777.us/#]online casino real money[/url]

  2. wme [url=https://onlinecasinogames777.us/#]casino play[/url] rlg [url=https://onlinecasinogames777.us/#]online casino real money[/url]
    ory [url=https://onlinecasinogames777.us/#]casino real money[/url]