யாவரும் வாழவே!

யாவரும் வாழவே இறை படைத்தார்!


நலமாய் யாவரும் வாழத்தான்,

நமக்குப் புவியை இறை படைத்தார்.

தலையில் மூளையை வைத்துத்தான்,

தகுந்த வடிவில் உடல் கொடுத்தார்.

பலரையும் வாழ வைக்கத்தான்,

பற்பல அரசையும் தேர்ந்தெடுத்தார்.

சிலரை மட்டும் இவர் வளர்த்துச்

சீர்மிகு நாட்டை ஏன் கெடுத்தார்?


-கெர்சோம் செல்லையா.

8 thoughts on “யாவரும் வாழவே!”

  1. При условии, когда кому-то очень срочно понадобились деньги, мы можем посодействовать взять кредит до зарплаты. Как это работает? Узнаем в данный момент.
    Быстрый займ до зарплаты онлайн – это недолгая услуга, назначенная для решения временной финансовой трудности клиента.

    [url]http://nashemisto.if.ua/forum/topic6058s0.html[/url]

  2. Sorry to bother you in this contact form! My business can help you automate manual tasks and improve business processes. Automation saves time and money! We build custom web applications for you AT COST and host them for your use. My company doesn’t make money, until YOU see value. Month to month, cancel any time, money-back guarantee. One thing I can promise is a personal experience, because my success is dependent on your success. Email me personally at brian@mydataanalytics.com so we can discuss the first project in more depth. Thank you!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *