மறுமுறையா?

காலந்தராது மறுமுறையாம்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 9:59-60.
59வேறொருவனை அவர் நோக்கி: என்னைப் பின்பற்றிவா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆண்டவரே, முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம்பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கவேண்டும் என்றான்.
6
அதற்கு இயேசு: மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம்பண்ணட்டும்; நீ போய், தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக்குறித்துப் பிரசங்கி என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
அழைக்கும்போது அடிபணிவதுதான், 
ஆண்டவர் காட்டும் இறைப்பணியாம்.
உழைக்கும் வலுவும் உதவும் பொருளும்,
உவந்து அருளக் குறைவிலையாம்.
பிழைப்பிற்கென்று போக்குச் சொல்லி,
போகாதிருத்தல் பொறுப்பிலையாம்.
கழைக்கூத்தாடி கடவுளை மறப்பின்,
காலந்தராது மறுமுறையாம்!
ஆமென்.

13 thoughts on “மறுமுறையா?”

 1. Hello! thetruthintamil.com

  We present

  Sending your commercial offer through the feedback form which can be found on the sites in the Communication section. Contact form are filled in by our software and the captcha is solved. The superiority of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method raise the odds that your message will be read. Mailing is done in the same way as you received this message.
  Your message will be open by millions of site administrators and those who have access to the sites!

  The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. (you can select any country or country domain)
  All USA – (10 million messages sent) – $399 instead of $699
  All Europe (7 million messages sent)- $ 299 instead of $599
  All sites in the world (25 million messages sent) – $499 instead of $999
  There is a possibility of FREE TEST MAILING.

  Discounts are valid until May 31.
  Feedback and warranty!
  Delivery report!
  In the process of sending messages we don’t break the rules GDRP.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype – FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com
  WhatsApp – +44 7598 509161
  http://bit.ly/2WazvtE

  All the best

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *