இப்படி இவர்கள் நடக்கும் நாளில்,

இன்னொரு வறட்சி காண்கையில்,

தப்பாய்ப் பேசித் தன் பற்றிழந்து,

தண்ணீர்ப் பாறையை அடிக்கிறார்.

அப்படி மோசே ஆற்றிய தவற்றால்,

அடையும் கானான் இழக்கவே,

ஒப்பரு இறையும், உள்ளம் கண்டு,

ஊழியர் கை பிடிக்கிறார்!

(எண்ணிக்கை 20:1-13 & இணைச்சட்டம் 34)

May be an image of text that says 'THE DEATH OF MOSES Daily Devotional Deuteronomy34:1-1 Deuteronomy 34:1-12'