தமக்கு என்றால்…..

உதவாது ஒளிந்தால்….

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 10:31-32.

31அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியே வந்து, அவனைக் கண்டு, பக்கமாய் விலகிப்போனான்.
32அந்தப்படியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து, அவனைக் கண்டு, பக்கமாய் விலகிப்போனான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
தமக்குத் தேவை எனும்போது,
தாழ்ந்து பலரிடம் கேட்போரும்,
நமக்குத் துன்பம் வரும்போது,
நயந்து நன்மை செய்வதில்லை.
எமக்கு யார்தான் உதவிடுவார்,
என்று ஏங்கும் எழையரே,
உமக்கு ஒன்றும் செய்யாமல்,
ஒளிவோர் எவரும் உய்வதில்லை!
ஆமென்.

2 thoughts on “தமக்கு என்றால்…..”

 1. Hello, I just came across your website and wanted to get in touch.

  I run an animation studio that makes animated explainer videos helping companies to explain what they do, why it matters and how they’re unique in less than 2 minutes.

  You can watch some of the videos we’ve made here:
  http://bit.ly/303CeXn – do you like it?

  I really wanted to make you a super awesome animated video explaining what your company does and the value behind it.

  We have a smooth production process and handle everything needed for a high-quality video that typically takes us 6 weeks to produce from start to finish.

  First, we nail the script, design storyboards you can’t wait to see animated. Voice actors in your native language that capture your brand and animation that screams premium with sound design that brings it all together.

  Our videos are made from scratch and designed to make you stand out and get results. No templates, no cookie cutter animation that tarnishes your brand.

  If you’re interested in learning more, please get in touch on the email below:
  Email: storybitevideos@gmail.com

  Thank you!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *