சிறிய கழுதை போதும்!

சிறிய கழுதை போதும்!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 19:29-31.

29  அவர் ஒலிவமலையென்னப்பட்ட மலையின் அருகான பெத்பகே பெத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச் சமீபித்தபோது, தம்முடைய சீஷரில் இரண்டுபேரை நோக்கி:

30  உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்குப் போங்கள், அதிலே பிரவேசிக்கும்போது மனுஷரிலொருவனும் ஒருக்காலும் ஏறியிராத கழுதைக்குட்டியைக் கட்டியிருக்கக் காண்பீர்கள்; அதை அவிழ்த்துக்கொண்டு வாருங்கள்.

31  அதை ஏன் அவிழ்க்கிறீர்களென்று யாராவது உங்களிடத்தில் கேட்டால், அது ஆண்டவருக்கு வேண்டுமென்று சொல்லுங்கள் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

எதை விரும்பி எடுப்பீர் என்று 

இங்கொரு தேர்தல் நாம் வைத்தால்,

குதிரை போதும், கழுதை வேண்டாம்,

குதித்துச் சொல்வார் மக்களின்று.

பதை பதைக்கும் சண்டைகள் கண்டு,

போரா, அமைதியா எனக்கேட்டால்,

சிதை விரும்பார் சீக்கிரம் சொல்வார்,

சிறிய கழுதை போதுமென்று.

ஆமென்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *