கிறித்து பிறப்பு வாழ்த்துகள்


தன்னைத் தன்னால் மீட்க இயலாத்

தன்மை கொண்டோன் மனிதன்.
இன்னாள் நமக்கும் விடுதலை ஈந்தார்,
இறைமகன் என்னும் புனிதன்.
அன்னார் பிறந்த நாளில் மட்டும்
அன்பு பகிர்ந்தால் மனிதன்.
என்னாளாயினும் இரக்கஞ் செய்வான்,
இயேசுவின் தொண்டன் புனிதன்!
ஆமென்.
இனிய நண்பர்கள் யாவருக்கும்,
இயேசுவின் பிறந்த நாள் வாழ்த்துதலை,
என் வீட்டாருடன் இணைந்து பகிர்கிறேன்.
இவண்,
கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *