கல்லை உணவாய் மாற்றும் வலிமை!

கல்லை உணவாய் மாற்றும் வலிமை!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 4:3-4.
3 அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்தக் கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான்.
4 அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
கல்லை உணவாய் மாற்றும் வலிமை,
கடவுளின் மகனில் உண்டெனினும்,
வல்லமை காட்டி, வாழ்த்துகள் வாங்க,
வல்லோன் இயேசு விரும்பவில்லை.
இல்லா வரங்கள் இருப்பதாய்க் கூறும்,
இன்றைய ஊழியர் இதை அறியின்,
பொல்லா அலகை போகவே போவான்.
புரியார் சரியாய்த் திரும்பவில்லை!
ஆமென்.

Image may contain: one or more people, outdoor and nature

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *