உங்கள் கண்கள் எங்கே?

உங்கள் கண்கள் எங்கே?

உங்கள் வீட்டின் இழவிற்கெல்லாம்
எங்கள் நெஞ்சு அழுததே.
எங்கள் வீட்டின் இழப்பைக் கண்டு
உங்கள் கண் ஏன் நழுவுதே!
தங்கள் பதவி, பணத்தைக் காக்கும்
தலைமை வேண்டாம், போதுமே!
இங்கே இனிமேல் இறைதான் தலைவர்;
இறைவன் வாக்கு ஓதுமே!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: 18 people, including S.s. Davidson and Inigo Pious, people standing

Want to tag S.s. Davidson?  

Yes · No
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *