அறியவேண்டிய ஆன்மிகம்!

அறியவேண்டிய ஆன்மிகம்!
இறைவாக்கு: லூக்கா 1:80.
80 அந்தப் பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பலங்கொண்டு, இஸ்ரவேலுக்குத் தன்னைக் காண்பிக்கும் நாள்வரைக்கும் வனாந்தரங்களிலே இருந்தான்.
இறைவாழ்வு:

உண்மை உரைப்பதும், ஒழுக்கத்தை நிறைப்பதும்,
ஓரிறை காட்டும் தெய்வீகம்.
நன்மை புரிவதும், நன்றியைச் சொரிவதும்,
நாம் கற்க வேண்டிய ஆன்மிகம்.
பன்மை மதிப்பதும் பகைமையை மிதிப்பதும்,
படைத்தவர் பொழியும் அருள்மேகம்.
அண்மையில் நிற்கும் மனிதனை வெறுக்கும்
ஆன்மீகங்கள் பொய்யாகும்!
ஆமென்.

Image may contain: sky, cloud and text
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *