அடங்கியது அடியனின் ஐயம்!

அடங்கிவிட்டது அடியனின் ஐயம்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 9:20-21.

20அப்பொழுது அவர்: நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார்; பேதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர் தேவனுடைய கிறிஸ்து என்றான்.
21அப்பொழுது அவர்கள் அதை ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு உறுதியாய்க் கட்டளையிட்டார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
கடந்து உள்ளில் வாழும் கடவுள்,
காணும்படியாய் வருவாரா?
நடந்து வந்து நம்முன் தோன்றி,
நன்மையை நமக்குத் தருவாரா?
கிடந்தது புரண்டு கேள்விகள் கேட்டேன்;
கிறித்து நெஞ்சில் வருமுன்னர்.
அடங்கிவிட்டது அடியனின் ஐயம்;
ஆண்டவர் இயேசுவே என் மன்னர்!
ஆமென்.

2 thoughts on “அடங்கியது அடியனின் ஐயம்!”

 1. Dear Sir,
  I bring to your notice this multi million business supply that will benefit you and me.
  My company wants to purchase some raw material from your country urgently.
  This raw material is the major material our company uses in production and for research purposes since 2005 and my boss wants to visit your country to source for this raw material but due to my interest in this business, I have contacted you to stand-in as the supplier to supply this raw material to my boss so that we can share the profit.Get back to me immediately for more details about this business supply at : infoallinone222@gmail.com
  Sincerely,
  Jere Haas

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *